Tiskomat.cz - kvalitní velkoplošný tisk

Obchodní podmínky

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost iProdukce s.r.o., provozující server TISKOMAT.cz a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Stav k 04.02.2011, změny vyhrazeny.

Prodávající

iProdukce s.r.o.
Zámecké náměstí 511/10
415 01 Teplice
Česká republika

IČ: 25036629
DIČ: CZ25036629
Číslo bankovního účtu: 3406034001/5500
Vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 13909.

Odpovědný provozovatel e-shopu: Tomáš Procházka

Kontakt

Tel.: 474 524 082 (pracovní dny 8:00 – 16:00 hod.)
E-mail: produkce@tiskomat.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Informace o zboží

Kupující má možnost se před nákupem i v jeho průběhu seznámit s názvy, charakteristikami, příp. dalšími údaji produktů (včetně cen za zboží v Kč včetně DPH).

Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné k okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem smlouvy, v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že je zboží skladem, prodávající ho vyexpeduje – předá dopravci zpravidla do 5 dnů po závazném potvrzení objednávky.

Dodací lhůta je uvedena vždy v detailu konkrétního zboží. Dodací lhůta celé zásilky se odvíjí od položky objednávky s nejdelší dodací lhůtou. Pokud si kupující přeje rozdělit dodání objednaného zboží např. na přednostní dodání skladových položek a pozdější dodání zbylých položek, je nutné tento požadavek sdělit prodávajícímu v poznámce ve 2. kroku objednávacího procesu.

Dopravní podmínky, poštovné a balné

Ke každé standardní zásilce účtujeme poštovné a balné. Poštovné a balné pro Českou republiku činí 120 Kč bez DPH. Kupující je o přesné výši poštovného a balného informován v kroku č. 2 objednávkového procesu. Zásilky bežně doručujeme prostřednictvím zasilatelské služby PPL.

Pokud je zásilka větších nestandardních rozměrů, kratší strana má více než 2m, je hotová objednávka poslána spediční službou TopTrans. Dopravné se určuje podle váhy zásilky a ujetých kilometrů. Pro upřesnění ceny dopravného budete kontaktováni.

Na přání lze zásilky zaslat i službou ČD kurýr na Vámi zvolené železniční nádraží. Cena dopravného a balného je 180,- Kč včetně DPH. 

Zásilky jsou doručovány po území celé České republiky, standardně následující pracovní den po podání. 

V případě opakovaného nezastižení adresáta na udané adrese dopravce vrací zásilku zpět prodávajícímu.

V případě opakovaného doručení zásilky účtujeme znovu poštovné.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci i prodávajícímu. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! 

V případě, že kupující převezme od dopravce poškozenou zásilku a neoznámí tuto skutečnost neprodleně prodejci, nemůže být na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky brán zřetel. 

Faktura, sloužící zároveň i jako daňový doklad a záruční list, je přiložena v zásilce.

Storno objednávky

Každá Vaše objednávka (pokud nebylo provedeno její storno před expedicí) je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Storno objednávky lze provést jedině před její expedicí. 

Pokud bude objednána další personalizace (potisk objednaného zboží), je možné provést storno objednávky do 12 hodin od jejího přijetí. V opačném případě je objednávka závazná. 

Způsoby platby

Způsoby úhrad zboží na serveru TISKOMAT.cz jsou následující:

 • dobírkou (hotově řidiči dopravce nebo při osobním předání zásilky)
 • převodem na bankovní účet vedený u Reiffeisenbank a.s. číslo účtu: 3406034001/5500

V případě platby předem bude Vaše objednávka vyřízena a zboží dodáno teprve na základě přijaté platby. 

Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo objednávky v záhlaví faktury.

Ochrana osobních údajů

Uvědomujeme si důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Na Úřadě pro ochranu osobních údajů jsme evidováni pod registračním číslem 00035104.

Při vyplňování formuláře (objednávka, kontaktní formulář) poskytujete své osobní údaje (jméno, adresu, telefon, e-mail) dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je součástí našich Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP). Souhlasem s VOP automaticky souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů naší společností.

Internetový obchod Tiskomat.cz zpracovává osobní údaje zaregistrovaných osob, jakožto i všechny údaje získané z formulářů, a to po dobu neurčitou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat.

Veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považujeme za vysoce důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti.

Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Reklamační řád

Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Reklamaci je možné oznámit e-mailem nebo písemně do 3 dnů při poškození zásilky vlivem přepravy, v ostatních případech bez časového omezení. Zboží lze reklamovat dle stávajících platných právních norem.

Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena na faktuře doba delší a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Ke každé zásilce je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud kupující zboží neodebírá osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), je povinen bez zbytečného prodlení podat písemnou zprávu na adresu prodávajícího.

Kontaktní údaje – uplatnění reklamace, záruční a pozáruční servis

Kontaktní osobou při řešení reklamací, záručního a pozáručního servisu je paní Gábina Kamírová

Tel.: 474 524 082 (pracovní dny 8:00 – 16:00 hod.)

E-mail: info@tiskomat.cz

Adresa: Zámecké náměstí 511/10, 415 01 Teplice, Česká republika

Kupující je povinen uvést číslo objednávky, co nejvýstižnější popis závad a prokázat uzavření kupní smlouvy (prostřednictvím faktury či dodacího listu).

Zákazník doručí reklamované zboží doporučeně (nikoliv na dobírku – dobírkové zásilky nebudou přebírány) na adresu prodávajícího, a to nejlépe prostřednictvím PPL, se kterým úzce spolupracujeme, aby bylo zaručeno zabránění vzniku škod způsobených přepravou.

Dopravu zboží zpět k prodejci hradí zákazník.

Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:

 • zboží bylo poškozeno neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití
 • zboží bylo poškozeno při přepravě, pokud nebylo přepravováno některou z výše uvedených dopravních společností; škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí

Způsob vyřízení reklamace

Do 7 pracovních dnů (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) je prodávající povinen informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Reklamující bude informován formou elektronické pošty.

Prodávající vydá reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené přepravou zboží a nedodržením skladovacích podmínek. Na vady tohoto typu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Jelikož kupující nemá možnost si zboží prohlédnout za stejných podmínek jako v kamenném obchodě, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se takto kupující rozhodne, musí kontaktovat prodávajícího s tím, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem bankovního účtu pro zaslání zaplacené částky za zboží. Peníze za zboží budou zaslány převodem na účet kupujícího obvykle do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu včetně doručení projevu vůle odstoupit od smlouvy. Kupující musí zboží zaslat na adresu prodávajícího uvedenou výše, nejlépe doporučenou, pojištěnou zásilkou (nikoliv dobírkou – dobírkové zásilky nebudou přebírány).

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí jevit známky opotřebení a užívání
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.)
 • musí být přiložena kopie dokladu o koupi

Při splnění těchto podmínek bude kupujícímu dohodnutým způsobem vrácena částka odpovídající účtované ceně zboží (nikoliv poštovné a balné).

Při nesplnění uvedených podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na kompenzaci spočívající ve snížení hodnoty vrácené částky.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Občanského zákoníku od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. To znamená, pokud si například kupující objedná reklamní plachtu s vlastním potiskem, jedná se o zboží upravené podle přání spotřebitele a nemůže od smlouvy odstoupit.

Storno ze strany kupujícího

Kupující má právo zrušit nákup bez udání důvodu kdykoliv před závazným potvrzením objednávky, tj. před odesláním objednávky. Po jejím závazném potvrzení může objednávku stornovat pouze v případě, kdy prodávající nesplní podmínky dodání.

Storno ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho cena, nebo nemůže být z technických důvodu objednávka vyřízena. Pokud tato situace nastane, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat a bude dohodnut další postup.

Načítá se, čekejte prosím...